เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของระบบ Beaverman

1. ทั่วไป

1.1 เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้ ("ข้อตกลงการใช้งาน") มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีประกาศเงื่อนไขฉบับใหม่โดยบริษัท บีเวอร์แมน จำกัด ("บริษัท") เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการแสดงข้อตกลงใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมตามข้อตกลงใช้งานใหม่ในทันที

1.2 ข้อตกลงการใช้งานจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของท่านกับระบบ Beaverman (https://www.beaverman.com/) ("ระบบ Beaverman") เท่านั้น ซึ่งกำหนดสิทธิ์ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่แต่ละฝ่ายมีระหว่างกันเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการทั้งหมดบนระบบ Beaverman

1.3 การใช้ระบบ Beaverman การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือเมื่อท่านเริ่มใช้งานระบบ Beaverman ด้วยการกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการระบบ Beaverman ของบริษัทได้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว และท่านในฐานะผู้ใช้งานจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านระบบ Beaverman โดยเด็ดขาด รวมถึงจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อข้อตกลงการใช้งาน และยอมรับการใช้ดุลพินิจของบริษัทให้ถือเป็นข้อยุติ

1.4 ระบบ Beaverman นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถใช้บริการระบบ Beaverman ได้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการระบบ Beaverman ของบริษัทเป็นการแสดงเจตนายืนยันว่าท่านมีอายุครบตามเงื่อนไข และท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการยอมรับข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตามหากบริษัทพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในกรณีที่การจ้างงานถูกยกเลิกหรือถูกบอกเลิกด้วยสาเหตุที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับงานเป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย (ผู้เยาว์, ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น) ให้อ้างอิงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกออเดอร์และการขอเงินคืน

1.5 ระบบ Beaverman เป็นช่องทางและเป็นพื้นที่กลางที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง แบ่งปัน ขาย และซื้องานหรือบริการในรูปแบบของการชำระเงินในมูลค่าคงที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ของงานหรือบริการดังกล่าว งานและบริการต่างๆที่แสดงอยู่บนระบบ Beaverman นั้นแสดงถึงความหลากหลาย และการขยายตัวของตลาดการซื้อขายงานหรือบริการในวิธีดังกล่าว ผู้ใช้สามารถสื่อสาร และมีส่วนร่วมกับระบบ Beaverman ผ่านหน้างาน สื่อ Social media ต่างๆ หรือหน้าชุมชนของระบบ Beaverman ที่จะมีในอนาคต ("การบริการ")

2. คำจำกัดความ

2.1 "งาน" หมายถึง สิ่งของ และ/หรือ ผลของการบริการต่างๆ ที่สั่งทำ หรือว่าจ้างผ่านระบบ Beaverman

2.2 "ผู้รับงาน" หมายถึง ผู้ใช้งานที่รับทำงานและจะส่งมอบงานผ่านระบบ Beaverman ซึ่งตกลงยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งาน

2.3 "ผู้ว่าจ้าง" หมายถึง ผู้ใช้ที่ประกาศจ้างงานและรับมอบงานผ่านระบบ Beaverman ซึ่งตกลงยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งาน

2.4 "ผู้ใช้งาน" หมายถึง บุคคลที่ใช้บริการระบบ Beaverman โดยใช้บริการต่างๆ ตามที่ระบบ Beaverman กำหนด โดยผู้ใช้งานให้หมายความรวมถึงผู้รับงาน และผู้ว่าจ้างด้วย

2.5 "หน้ารายละเอียดโครงการ" หมายถึง หน้าหนึ่งบนระบบ Beaverman ที่ผู้ว่าจ้างประกาศแจ้งงาน โดยผู้ว่าจ้างสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของงานที่ตนประกาศรับทำงาน ซึ่งผู้รับงานสามารถอ่านและตัดสินใจว่าจะรับงานจากหน้ารายละเอียดโครงการดังกล่าว

2.6 "ออเดอร์" หมายถึง การทำสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าจ้างผู้รับงานผ่านระบบ Beaverman จากหน้ารายละเอียดโครงการ

2.7 "หน้างาน" หมายถึง หน้าหนึ่งบนระบบ Beaverman สำหรับใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ว่าจ้างได้ตกลงจ้างให้ผู้รับงานทำ โดยมีเจ้าหน้าที่ของระบบ Beaverman เป็นตัวกลาง

2.8 "รายได้" หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้รับงานได้รับหลังจากส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อย

2.9 "เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน" (User Generated Content หรือ "UGC") หมายถึง เนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้งานอื่นๆในระบบระบบ Beaverman ที่ไม่ได้ถูกสร้างโดยบริษัท หรือระบบ Beaverman เอง

2.10 "ใบเสนอราคา" หมายถึง ข้อมูลที่ผู้รับงานส่งผ่านระบบระบบ Beaverman ให้แก่ผู้ใช้งานที่สนใจจะจ้างงาน อันประกอบไปด้วยขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน พร้อมระบุเงื่อนไขและราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจจ้าง

2.11 "ใบสรุปการชำระเงิน" หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างได้รับจาก Beaverman อันประกอบไปด้วยเงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการจ้างงานเป็นอันสมบูรณ์

2.12 "ใบสรุปการจ่ายเงิน" หมายถึง ข้อมูลที่ผู้รับงานได้รับจาก Beaverman อันประกอบไปด้วยเงื่อนไขการชำระเงิน และค่าบริการระบบ Beaverman เพื่อเป็นการยืนยันการจ้างงานเป็นอันสมบูรณ์

2.13 “ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Inactive)” หมายถึง ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางสถานะ และไม่มีการติดต่อ โต้ตอบผ่านระบบ Beaverman ระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้รับงาน จนถึงระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. การใช้บริการของระบบ Beaverman

3.1 ผู้ใช้งานต้องดำเนินการสมัครสมาชิกตามขั้นตอนที่กำหนด หรือตามขั้นตอนอื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตให้เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ผู้ใช้งานจึงจะสามารถเป็นผู้ว่าจ้างทำการประกาศจ้างงาน หรือเป็นผู้รับงานทำการรับทำงานบนระบบ Beaverman ได้

3.2 ผู้ใช้งานยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้งานเอง หากบริษัทพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ว่าในระหว่างการสมัคร หรือหลังจากที่การสมัครเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทมีสิทธิ์ระงับการใช้งานบัญชีใช้งาน ยกเลิก ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานได้

3.3 ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบ Beaverman ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3.4 บริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของระบบ Beaverman ที่เกี่ยวกับการให้บริการในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนดและจะประกาศบนระบบ Beaverman รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากรายได้ของผู้รับงานโดยอัตโนมัติ

3.5 การติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานหรือบริการของผู้รับงาน สามารถทำได้ผ่านช่องทางระบบการสื่อสารบนหน้างานเท่านั้น หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานมีพฤติการณ์ใดที่เป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอกระบบ Beaverman บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน และบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.6 การว่าจ้าง หากผู้ใช้งานต้องการที่จะว่าจ้างงานใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างประกาศงานค้นหาผู้รับจ้างบนระบบ Beaverman ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • (1) ผู้ใช้งานและผู้รับงานต้องสื่อสารกันผ่านหน้ารายละเอียดโครงการเพื่อให้ผู้รับงานทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้รับงานจะประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ทำงานเพื่อทำใบเสนอราคาส่งแก่ผู้ใช้งานต่อไป ผู้ใช้งานและผู้รับงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอกระบบ Beaverman
 • (2) เมื่อผู้ใช้งานได้รับใบเสนอราคาจากผู้รับงานแล้วประสงค์จะจ้างผู้รับงานทำงาน ผู้ใช้งานสามารถว่าจ้างงานได้โดยการกดเลือกผู้รับงานบนหน้ารายละเอียดโครงการของผู้รับงานที่ผู้ใช้งานต้องการจ้าง และยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง, การทำงาน, การแก้งาน, ความเป็นเจ้าของผลงาน และรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้รับงานกำหนดในใบเสนอราคา เมื่อทำคำสั่งซื้อและยอมรับเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องชำระเงินค่างานผ่านระบบ Beaverman ก่อนเท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้งานจึงจะมีสถานะเป็นผู้ว่าจ้างและระบบ Beaverman จะสร้างออเดอร์ให้แก่ผู้รับงาน
 • (3) ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดสำหรับช่องทางการชำระเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ที่ใบสรุปการชำระเงินที่เจ้าหน้าที่ ของระบบ Beaverman เป็นผู้จัดส่งให้ ผู้ใช้งานไม่สามารถชำระเงิน รับเงิน หรือรับออเดอร์ผ่านวิธีอื่นนอกเหนือจากการทำรายการผ่านระบบ Beaverman เท่านั้น
 • (4) เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับหมายเลขออเดอร์สำหรับงานที่ว่าจ้างและกำหนดการส่งงาน ผู้รับงานก็จะดำเนินการตามที่จ้างเพื่อส่งงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามกำหนด
 • (5) เมื่อผู้รับงานดำเนินการตามที่จ้างเสร็จสิ้น ผู้รับงานจะส่งงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติรับงานตามขั้นตอนของระบบ Beaverman เท่านั้น โดยออเดอร์จะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่ออเดอร์อยู่ในสถานะรออนุมัติ และได้รับการประเมินจากผู้ว่าจ้าง แต่หากผู้ว่าจ้างไม่ทำการตอบรับหรือประเมินงานสถานะรออนุมัติเกิน 72 ชม. จะถูกเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น ออเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นโดยทันที และถือว่าการจ้างงานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
 • (6) ผู้ว่าจ้างสามารถขอยกเลิกออเดอร์ได้หากมีเหตุจำเป็น แต่อย่างไรก็ตาม การขอคืนเงินและจำนวนเงินค่างานที่จะได้รับคืนนั้นเป็นไปตามกระบวนการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงินที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงิน

3.7 การรับจ้าง หากผู้ใช้งานต้องการที่จะเป็นผู้รับงานเพื่อรับจ้างงานที่ประกาศบนระบบ Beaverman ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • (1) ผู้ใช้งานจะมีสถานะเป็นผู้รับงานเมื่อผู้ใช้งานให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด
 • (2) เมื่อผู้รับงานต้องงการรับงานที่ผู้ใช้งานได้ประกาศเพื่อวัตถุประสงค์การจ้างงาน ให้ผู้รับงานสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านทางเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางสื่อสารเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อผู้รับงานทราบความต้องการของผู้ใช้งานโดยชัดเจนแล้ว ให้ผู้รับงานจัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอให้ผู้ใช้งานตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้งานและผู้รับงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอกระบบ Beaverman
 • (3) เมื่อผู้ว่าจ้างสร้างออเดอร์แล้ว ผู้รับงานจะได้รับการแจ้งการสั่งงานตามออเดอร์จากระบบระบบ Beaverman ผ่าน Appication Kwanjai ที่ผู้รับงานลงทะเบียนไว้
 • (4) ผู้รับงานต้องส่งมอบงานให้สมบูรณ์ตามออเดอร์ที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้รับงานต้องขอยกเลิกออเดอร์ ทั้งนี้งานที่เสร็จสิ้นแล้วจะได้รับการประกันผลงานจากผู้รับงานระยะ 1 ปี แต่อย่างไรก็ตาม การขอคืนเงินและจำนวนเงินค่างานส่วนที่ผู้รับงานดำเนินการไปแล้วนั้นเป็นไปตามกระบวนการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงินที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาการขอยกเลิกออเดอร์และการคืนเงิน และการยกเลิกออเดอร์โดยผู้รับงาน จะส่งผลต่อสถานะและผลรีวิวของผู้รับงานด้วย
 • (5) ผู้รับงานต้องส่งมอบงานหรือบริการโดยใช้ปุ่มทำงานเสร็จสิ้น (อยู่บนหน้างานผ่าน Appication Kwanjai ที่ผู้รับ) ให้แก่ผู้ว่าจ้างเซนต์รับการส่งมอบงานตามรายละเอียดโครงการและภายในกำหนดส่งมอบงานที่ระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดโครงการเพื่อให้ออเดอร์เปลี่ยนสถานะเป็นปิดงาน
 • (6) ในการส่งงานขั้นสุดท้าย ผู้รับงานต้องส่งมอบงานหรือบริการที่สมบูรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ และ/หรือในใบเสนอราคา โดยการใช้ปุ่มทำงานเสร็จสิ้นในทางที่ไม่สมควร เช่นใช้ส่งงานที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือส่งงานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง จะส่งผลให้ผู้รับงานถูกร้องเรียน และ/หรือคะแนนรีวิวของผู้รับงานจะถูกปรับให้ลดลง และ/หรือผู้รับงานอาจถูกระงับบัญชีผู้ใช้ได้
 • (7) ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว In active order เกิน 180 วัน จะถือว่าออเดอร์ถูกยกเลิกโดยการยินยอมจากทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับงาน และทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ถือว่าค่างานที่ผู้ว่าจ้างชำระแล้วนั้นตกเป็นค่าบริการทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • (8) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ผู้รับงานส่งมอบทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่ผู้รับงานได้ระบุอย่างชัดเจนถึงรายละเอียดของความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ไว้บนหน้ารายละเอียดโครงการ ที่กำหนดให้ผู้รับงานเป็นผู้มีสิทธิ์ในงานดังกล่าว
 • (9) ผู้รับงานจะได้รับเงินค่างานสำหรับทุกออเดอร์ที่ส่งมอบโดยสมบูรณ์ และออเดอร์อยู่ในสถานะเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น โดยผู้รับงานจะได้รับรายได้รวมทั้งหมดในอัตราที่ผู้ว่าจ้างชำระหักออกด้วยค่าบริการของบริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของผู้รับงาน และจะได้รับการโอนไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้รับงานกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ โดยผู้รับงานยินยอมให้บริษัทหักเงินค่าบริการดังกล่าวเพื่อเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของระบบ Beaverman ได้ทันที

3.8 งาน

 • 3.8.1 ผู้ว่าจ้างสามารถประกาศงานของตนเองบนหน้ารายละเอียดโครงการ
 • 3.8.2 หากผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4. (การรับรองของผู้ว่าจ้าง) โดยการลงประกาศงานที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกอนาจาร หรือเป็นงานที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่งานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆ งานบริการที่เป็นสแปม หรือที่คาดได้ว่าเป็นงานบริการที่หลอกลวงผู้รับงาน หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆของบุคคลที่สาม เป็นการขายงานที่ไม่ใช่ของตนเอง บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
 • 3.8.3 งานที่ถูกลบออกไปด้วยเหตุผลในข้อ 3.8.2 จะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไข หรือนำกลับมาใช้ในระบบได้
 • 3.8.4 งานหรือผู้รับงานที่ได้รับการรีวิวที่ไม่ดีอาจไม่ถูกนำมาแสดงในระบบของระบบ Beaverman ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • 3.8.5 ผู้ว่าจ้างจะไม่ระบุ URLs ไว้บนหน้ารายละเอียดโครงการที่จะนำผู้ใช้เข้าไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือจากระบบ Beaverman เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้วเท่านั้น
 • 3.8.6 งานทุกงานจำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบในหน้ารายละเอียดโครงการให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ว่าผู้รับงานเสนอบริการอะไร โดยระบบ Beaverman จะมีช่องทางให้ผู้รับงานสามารถอัพโหลดรูปประกอบงานได้
 • 3.8.7 ผู้ว่าจ้างสามารถนำวีดีโอมาที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทมาประกอบไว้บนหน้ารายละเอียดโครงการ
 • 3.8.8 ผู้ว่าจ้างไม่สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่ส่งผลกระทบแก่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของระบบ Beaverman ได้

3.9 การยกเลิกออเดอร์ และการขอคืนเงิน

 • 3.9.1 เมื่อออเดอร์ถูกสร้างแล้ว หากผู้ว่าจ้างหรือผู้รับงานมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการจ้าง หรือการยกเลิกการรับจ้าง จะต้องแจ้งไปยังบริษัทตามช่องทางติดต่อของบริษัท
 • บริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการยกเลิกออเดอร์และเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจคืนเงินค่างาน และจำนวนเงินที่จะคืน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งการตัดสินใจจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดข้อตกลง การละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นๆ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้ปุ่มทำงานเสร็จสิ้นอย่างผิดจุดประสงค์ เป็นต้น
 • 3.9.2 การแจ้งระงับการชำระเงิน หรือแจ้งขอคืนเงินผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัท ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน การกระทำดังกล่าวจะทำให้บัญชีของท่านถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และถูกตรวจสอบโดยทันที (หมายเหตุ: บริษัทจะไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ท่านได้อีกต่อไป หากท่านแจ้งระงับการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากบริษัท)
 • 3.9.3 อย่างไรก็ตาม ออเดอร์ไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากงานที่ผู้รับงานได้ส่งมอบเป็นงานที่เสร็จสิ้นตามที่ผู้รับงานได้บรรยายเอาไว้ และ/หรือใบเสนอราคา หากผู้ว่าจ้างไม่พอใจในคุณภาพของงาน ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินงานที่ได้รับตามความเหมาะสมได้
 • 3.9.4 หากบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นว่าสามารถยกเลิกออเดอร์ได้ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกจะถูกส่งคืนกลับสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับงานได้กำหนดเอาไว้ โดยหักค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บสำหรับการโอนตามค่าใช้จ่ายที่ทางธนาคารเรียกเก็บ หรือเป็นเครดิตบนบัญชี Beaverman บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกออเดอร์ และหรือคืนเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับออเดอร์นี้ หากบริษัทพบการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านออเดอร์ดังกล่าว บริษัทฯ อาจหักค่าบริการออกจากเงืนคืนหากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการยกเลิกออเดอร์เป็นความผิดของผู้ว่าจ้าง

3.10 การจ่ายเงินรายได้จ่ายผู้รับงาน

 • 3.10.1 เพื่อที่จะทำการถอนเงินรายได้ได้สำเร็จ ผู้รับงานต้องกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทางบัญชี ดังนี้
  สำหรับนิติบุคคล
  • 1. ใบ ภ.พ. 20
  • 2. สำเนาหน้าบัญชี ที่มีชื่อตรงกันกับ ใบ ภ.พ. 20 (ขอเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยถ้ามี)
  • 3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  สำหรับบุคคลธรรมดา
  • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • 2. สำเนาหน้าบัญชี ที่มีชื่อตรงกันกับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ขอเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยถ้ามี)
 • 3.10.2 ผู้รับงานสามารถเบิกรายได้ได้ตามงวดงานแล้วเสร็จในแต่ละโครงการเท่านั้น
 • 3.10.3 บริษัทจะทำการโอนเงินคงเหลือของผู้รับงานตามงวดงาน
 • 3.10.4 ผู้รับงานไม่สามารถขอเบิกเงินรายได้ก่อนวันที่กำหนดได้
 • 3.10.5 บริษัทไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดในการจ่ายเงินรายได้จากผู้รับงาน

3.11 การรีวิวและคะแนนการประเมินผลงาน

 • 3.11.1 การรีวิวและการให้คะแนนการประเมินผลงานแก่งานที่ผู้ว่าจ้างได้รับ เป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของระบบ Beaverman โดยการรีวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากผู้ว่าจ้างนั้น แสดงถึงความพึงพอใจในตัวงานและการให้บริการของผู้รับงาน บริษัทอยากสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างสื่อสารกับผู้รับงานถึงปัญหาในการได้รับงาน หรือการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับงานได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงผลงานให้ตรงตามที่ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง
 • 3.11.2 การให้รีวิวเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวละเมิดข้อตกลงการใช้งานของระบบ Beaverman
 • 3.11.3 เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดวัตถุประสงค์ ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินกับงานที่ตนเองได้สร้างออเดอร์และชำระเงินผ่านระบบระบบ Beaverman สมบูรณ์แล้วเท่านั้น หากบริษัทพบว่ามีการใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดวัตถุประสงค์ บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดในการดำเนินการใดๆ กับบัญชีผู้ใช้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับงาน รวมถึงบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3.11.4 รีวิวจากผู้ว่าจ้างจะถูกแสดงอยู่ใน https://www.beaverman.com/ ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกที่จะไม่เขียนรีวิวได้ แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินผลงานได้
 • 3.11.5 ผู้รับงานไม่สามารถปฏิเสธการส่งมอบงานเพื่อใช้เป็นอำนาจในการต่อรองในการรับรีวิว หรือคะแนนการประเมินที่ดีจากผู้ว่าจ้างได้ หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่มีลักษณะดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการระงับบัญชีผู้รับงานทันที
 • 3.11.6 ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิวหรือให้คะแนนการประเมินผลงานกับผู้รับงานได้ทุกเมื่อ
 • 3.11.7 รีวิวของผู้รับงานจะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้ว่าจ้างได้ประเมินกับผู้รับงานหลังจากผู้รับงานได้ส่งมอบงานตามออเดอร์ รีวิวที่ดีจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆของผู้รับงานในอนาคต
4. ข้อรับรองของผู้ว่าจ้าง
 • 4.1 เนื้อหาการประกาศงานในหน้ารายละเอียดโครงการถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างรับรองว่าผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการใช้เนื้อหาดังกล่าว
 • 4.2 บริษัทสามารถลบงานที่ผู้ว่าจ้างประกาศในหน้ารายละเอียดโครงการได้ หากงานดังกล่าวเป็นงานบริการที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกอนาจาร หรือเป็นงานที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่งานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆ งานบริการที่เป็นสแปม หรือที่คาดได้ว่าเป็นงานบริการที่หลอกลวงผู้ว่าจ้าง
 • 4.3 ผู้ว่าจ้างจะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ว่าจ้าง เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีที่ใช้ในการติดต่อทางช่องทางต่างๆ เช่น (LINE/ FACEBOOK/Whatsapp/WeChat/อื่นๆ) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำละเมิดของผู้ใช้งาน ในการใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นใดนอกเหนือจากช่องทางที่ระบบ Beaverman กำหนด
 • 4.4 การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานหรือบริการของผู้รับงาน สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบระบบ Beaverman มีให้เท่านั้น
 • 4.5 ผู้ว่าจ้างจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านระบบ Beaverman โดยเด็ดขาด
5. ข้อรับรองของผู้รับงาน
 • 5.1 ผู้รับงานจะไม่จูงใจ หรือดำเนินการใดๆ ก็ตามเพื่อให้มีการชำระเงินค่างานนอกเหนือจากการทำรายการชำระเงินผ่านระบบ Beaverman
 • 5.2 ผู้รับงานจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านระบบ Beaverman โดยเด็ดขาด
 • 5.3 ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างผู้รับงานและผู้ว่าจ้างผ่านหน้างาน จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้างที่ผู้รับงานไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
6. ข้อสงวนสิทธิ์ของบริษัท
 • 6.1 การกำหนดให้การชำระค่างานต้องทำรายการผ่านระบบ Beaverman นั้น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง เนื่องจากทำให้ผู้รับงานเกิดความมั่นใจว่าผู้รับงานจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน และผู้ว่าจ้างก็ยังมีโอกาสได้รับเงินคืนหากผู้รับงานไม่ทำงานตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เงินที่ผู้ใช้งานชำระผ่านบริษัทนั้น ไม่ใช่เงินรายรับของบริษัท เพียงแต่ว่าผู้รับงานได้ให้คำยินยอมแก่บริษัทให้หักค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของระบบ Beaverman ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ออกไปจากเงินจำนวนดังกล่าวได้เท่านั้น บริษัทจึงไม่ได้เป็นทั้งตัวการหรือตัวแทนอันเกี่ยวข้องกับการรับจ้างทำงานของผู้รับงานแต่อย่างใด
 • 6.2 แม้ว่าบริษัทต้องการให้ผู้ว่าจ้างได้รับงานที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพงานเพื่อให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจในคุณภาพของงาน และระบบการประกวดราคาเพื่อให้ผู้ว่าแจ้งได้ราคาที่ยุติธรรมไม่สูงกว่าตลาด บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงระยะเวลาส่งมอบที่ผู้รับงานจะส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ และระบบ Beaverman ได้จัดระบบการรีวิวและคะแนนการประเมินผลงานของผู้รับงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการตัดสินใจว่าจ้างผู้รับงานที่ตนสนใจ
 • 6.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดใดๆ สำหรับการตกลงจ้างงานที่ไม่อยู่ในออเดอร์ หรือมีการชำระเงินที่ไม่ผ่านระบบระบบ Beaverman หรือเป็นกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานข้อหนึ่งข้อใดของระบบ Beaverman
 • 6.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลลอื่น เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานได้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำแล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ใช้งานได้ทำการละเมิดดังกล่าวบนระบบของระบบ Beaverman
 • 6.5 เนื้อหาของผู้ใช้งานไม่ว่าจากผู้รับงานหรือผู้ว่าจ้าง จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น แต่หากบริษัท ได้ทราบด้วยตนเองหรือได้รับทราบโดยการแจ้งจากบุคคลภายนอกถึงการใช้งานที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น บริษัทจะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบกับหลักฐานที่อาจขอจากผู้ใช้เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • 6.6 บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆ ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับงาน หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือส่งมอบงานของผู้รับงาน โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างใช้ระบบการรีวิว และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้รับงานได้ หรือเป็นประสบการณ์การให้บริการของผู้รับงาน
 • 6.7 การใช้งานผ่านระบบระบบ Beaverman ของผู้ใช้งาน ข้อมูลต่างๆ ของระบบ Beaverman ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับผ่านระบบ Beaverman นั้น เป็นเพียงการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ (“as available”) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ในผลงาน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของระบบ Beaverman ซึ่งข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในระบบ Beaverman นั้นไม่ถือมีผลเป็นการรับประกัน หรือการรับรองแต่อย่างใด
 • 6.8 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานระบบ Beaverman หรือระบบ Beaverman อื่นๆ หรือบริการ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านระบบ Beaverman หรือระบบ Beaverman อื่นๆ และหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่ว่าต่อร่างกายหรือจิตใจ การสูญเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ และไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ความเสียข้างดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือการรับประกันใดๆจากบริษัททั้งสิ้น
7. การระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับงาน
 • 7.1 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับงานแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับงานด้วยการเจรจาผ่านช่องทางบนระบบ Beaverman ก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทไปยังช่องทางติดต่อของบริษัทที่ระบุไว้ในระบบระบบ Beaverman เพื่อให้บริษัทเข้ามาช่วยเหลือระงับข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้
 • 7.2 หากผู้รับงานไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้ ผู้รับงานมีสิทธิ์ที่จะถูกร้องเรียนต่อผลงานจากผู้ว่าจ้างได้ และอาจจะส่งผลต่อคะแนนการประเมินผลงาน และรีวิวของผู้รับงาน
8. การระงับการใช้งาน และการยกเลิกบัญชี
 • 8.1 บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงาน หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานรายใดปฏิบัติผิดข้อตกลงใช้งานนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมถึงการอื่นๆ ตามข้อ 8. นี้
 • 8.2 บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานได้กระทำการละเมิดข้อตกลงใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนระบบระบบ Beaverman อาทิเช่น การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม การใช้ถ้อยคำหยาบคาย การส่อเสียดเหยียดหยาม กลั่นแกล้ง หรือดูถูก เป็นต้น
 • 8.3 บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานกระทำการใดซึ่งอาจถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังข้อมูล (ฟิชชิ่ง) หรือการติดต่อไปยังผู้ใช้งานรายอื่นโดยที่ผู้ใช้งานรายอื่นไม่ต้องการ (สแปม) หรือกระทำการใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของระบบ Beaverman
 • 8.4 บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานคนเดียวกันมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือผู้ใช้งานใช้ชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของบุคคลอื่นมาสมัครใช้งาน หรือพบว่ามีการซื้อขายบัญชี ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการกับบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
 • 8.5 บริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานกระทำการใดๆ อันเป็นผลให้ตนเองได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รับ เพื่อประโยชน์แก่ความเข้าใจในเงื่อนไขข้อนี้ การกระทำที่ผิดเงื่อนไขในข้อนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ กรณีที่ผู้ใช้งานสมัครใช้งานระบบ Beaverman หลายบัญชีเพื่อใช้จ้างงานตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อหวังผลประโยชน์จากการส่งเสริมการขายและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ้างงานอย่างแท้จริง
 • 8.6 บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการซื้อขายงานบนระบบระบบ Beaverman ได้อีก
 • 8.7 บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการระบบ Beaverman รวมถึงลงงานเพิ่มเติมได้ ผู้ใช้ที่บัญชีถูกระงับการใช้งาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระงับบัญชี อาทิผู้จ้างงานที่ผู้รับงานถูกระงับบัญชี ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ สามารถติดต่อทีมงานของบริษัทตามช่องทางที่บริษัทกำหนดเพื่อสอบถามถึงข้อมูล สถานะของบัญชีดังกล่าว และแนวทางการขอยกเลิกออร์เดอร์ หรือการดำเนินการอื่นได้
 • 8.8 ในกรณีที่บริษัทประสงค์ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีได้โดยการแสดงหลักฐานต่างๆ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้และสามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้
 • 8.9 บริษัทอาจเตือนผู้ใช้งานถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขข้อตกลงก่อนก็ได้ โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมลหรือไลน์ที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้ หรือเป็นการแสดงบนหน้าระบบ Beaverman เมื่อผู้ใช้งานทำการลงชื่อเข้าใช้งาน การเตือนดังกล่าวแม้ไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบระบบ Beaverman แต่อาจส่งผลต่อการพิจารณาระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้งานดังกล่าว หากผู้ใช้งานยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบระบบ Beaverman ต่อไป
9. นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • 9.1 บริษัทให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://beaverman/privacy ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานด้วย
 • 9.2 เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่ผู้ขอให้เปิดเผยนั้นมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลได้ หรือได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
 • 9.3 บริษัทจะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ผู้ใช้ตกลงอนุญาตให้ผู้ให้บริการการรับชำระเงินที่บริษัทใช้บริการ สามารถเก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆ เพื่อใช้ในการชำระเงินบนระบบ Beaverman ได้ ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกพันภายใต้ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการการรับชำระเงิน
 • 9.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานที่สื่อสารผ่านระบบของระบบ Beaverman ได้ แต่บริษัทจะเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน ตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการทุจริต เรื่องการกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว
10. การเรียกร้องค่าเสียหายผู้ใช้งานยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ทางคดี ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ความสูญหาย ความเสียหายและหนี้สินใดๆ อันเกิดจากการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย การผิดข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้งาน
11. อื่นๆ
 • 11.1 บริษัทมีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาต่างๆที่ผู้ใช้งานอัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบระบบ Beaverman เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลอื่นใดรวมถึงผลงานที่มีการส่งมอบบนระบบ Beaverman ของบริษัท ไปใช้สำหรับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทได้
 • 11.2 การเป็นเจ้าของ และขอบเขตการใช้งานที่ส่งมอบ หากผู้รับงานไม่ได้ระบุถึงขอบเขตการใช้งานบริการหรืองานที่ส่งมอบไว้โดยชัดเจน งานหรือบริการทั้งหมดที่ผู้รับงานได้ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างนั้น จะถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึงความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์ของผลงาน และหรือทรัพย์สินทางปัญญาของงานที่ส่งมอบ ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นเจ้าของบริการหรืองานนั้นได้ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ทำการชำระเงินสำหรับงานดังกล่าวแล้ว หากมีการยกเลิกออเดอร์ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับงานยังถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบริการหรือผลงานนั้นๆ ยกเว้นแต่ผู้รับงานได้ระบุให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าออเดอร์จะถูกยกเลิกก็ตาม
 • 11.3 ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงานของบริษัทได้ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะออเดอร์นอกเหนือจากที่ระบบระบบ Beaverman กำหนดให้